Skoči na glavno vsebino

Splošni pogoji uporabe portala EDO

A. Uvodne določbe

1. člen

(1) Ti splošni pogoji so sestavni del dogovora o uporabi spletnega informacijskega sistema – portala EDO (v nadaljevanju IS) ter vseh njegovih podsistemov. IS je last ARNES-a (v nadaljevanju skrbnik IS). Skrbnik IS v celoti razpolaga z IS in daje uporabnikom na voljo IS (licenco za uporabo) pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih uporabe, skladno z navodili za uporabo IS (Navodila za uporabo EDO portala). Ti splošni pogoji veljajo za vse stranke, ki na kakršenkoli način uporabljajo IS.

(2) Stranke (v nadaljevanju uporabniki) se zavezujejo IS uporabljati izključno za namen, za katerega je bil vzpostavljen ter zgolj na način, ki je predviden. Kakršenkoli poskus ali (upo)raba IS v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe oziroma poskus ali zloraba IS ima lahko za posledico izključitev uporabnika iz sistema oziroma prepoved uporabe IS. V primeru prijave na razpise za sofinanciranje preko tega IS, ima lahko navedeno ravnanje za posledico zavrnitev prijave uporabnika ali prekinitev nudenja storitev IS. Tovrsten poskus ali zloraba s strani uporabnika ali tretje osebe se lahko obravnava tudi kot kaznivo dejanje.

(3) IS, njegovi podsistemi in vsi njegovi integralni deli so avtorsko delo, zaščiteno z veljavno zakonodajo na področju avtorskih pravic in mednarodnimi dogovori o avtorskih pravicah, kot tudi s predpisi s področja varovanja pravic intelektualne lastnine, ter last nosilca materialnih avtorskih pravic (skrbnika IS). IS ali njegov del se ne sme uporabljati mimo določb teh splošnih pogojev uporabe. Uporaba IS mimo teh splošnih pogojev uporabe pomeni kršitev avtorskih pravic in kot taka povzroči kršiteljevo odgovornost v skladu z veljavnimi predpisi.

B. Domneva poznavanja splošnih pogojev

2. člen

(1) Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh IS na naslovu: https://www.arnes.si//pomoc-uporabnikom/edo/splosni-pogoji. Poleg tega se bo na njih izrecno ali posredno z navedbo uporabe IS skliceval vsak javni razpis za sofinanciranje, katerega namen bo uporabiti ta IS. Zato se šteje, da so stranki, ki uporablja, je povabljena ali pristopi k registraciji ali se vpiše v ta IS, ob vstopu v IS ti splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema.

(2) V IS se lahko identificira samo uporabnik, ki ga skrbnik IS povabi s fizičnim dopisom (z navedenim začetnim uporabniškim imenom in geslom, ki identificira uporabnika – naslovnika tega dopisa).

(3) Ob prvi identifikaciji v IS ima uporabnik med svojimi dokumenti splošne pogoje uporabe, ki jih mora elektronski podpisati. Šteje se, da je z elektronskim podpisom splošnih pogojev uporabnik z njimi seznanjen ter jih v celoti sprejema. Ob vsakokratni spremembi splošnih pogojev bodo splošni pogoji uporabnikom ponovno poslani v pregled in podpis.

(4) Hkrati mora uporabnik ob prvi prijavi registrirati svoje kvalificirano digitalno potrdilo (uvoz certifikata). Slednje mu omogoča nadaljnje prijave v IS in podpisovanje prijav, pogodb in drugih dokumentov v IS. Uvoz certifikata poteka skladno z Navodili za uporabo EDO portala. Uporabnik mora skrbeti za veljavnost uvoženega certifikata. Pred potekom uvoženega certifikata ga lahko zamenja skladno z Navodili za uporabo EDO portala.

(5) Za uspešno uporabo IS uporabnik potrebuje računalnik z Windows okoljem (verzije najmanj 7), nameščeno aktualno verzijo brskalnika (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) z vključeno podporo javascriptu, ustrezno povezavo z internetom ter naloženo podpisno komponento, skladno z Navodili za uporabo EDO portala.

C. Zavezanost k ponudbi in uporaba prava

3. člen

(1) IS šteje za zaprt sistem v smislu veljavnega Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. V primeru, da pravila niso določena s temi splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna pravila Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter pravila Obligacijskega zakonika.

(2) Komunikacije med strankami v IS potekajo izključno elektronsko in imajo z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo kot bi bile izvedene v pisni obliki. Vsak podatek uporabnika, povezan z izvajanjem dejanj v IS po prvi prijavi v IS šteje za ravnanje osebe, ki je ob vstopu identificirana z uspešno uvoženim certifikatom, kot da je lastnoročno podpisan s strani uporabnika.

(3) Vsi podpisi na dokumentih z v IS uvoženim certifikatom štejejo za v pisni obliki predložene in lastnoročno podpisane dokumente s strani osebe, ki je navedena v certifikatu in elektronskem podpisu, v smislu Zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronske podpise. Ti dokumenti v celoti zavezujejo podpisnika skladno z določili Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo na dajanje ponudb oziroma ravnanja, ki so enakovredna posredovanju lastnoročno podpisanih dokumentov.

D. Vstop v IS in izhod iz IS

4. člen

(1) Vsak uporabnik do IS dostopa preko varne povezave (https). Vsa komunikacija med posameznim uporabnikom in IS je šifrirana. Za vsak dokument v postopku, ki se vnese v IS, je zabeleženo, kateri uporabnik ga je vnesel ter točen datum in čas prejema dokumenta v IS.

(2) V IS se je mogoče identificirati z uporabniškim imenom in geslom (v primeru prve prijave), kasneje pa s pomočjo uvoženega certifikata, ki enolično identificira uporabnika.

(3) Kombinacija uporabniškega imena in gesla oziroma identifikacija z uvoženim certifikatom enolično določa uporabnika. Šteje se, da ima uporabnik, ki se identificira z ustreznim uporabniškim imenom in geslom (oziroma uvoženim certifikatom), zadostna pooblastila pravne osebe, ki jo zastopa, ki zadoščajo vsebini, obsegu in namenu posredovanja in podpisovanja dokumentov v IS.

(4) Vsak uporabnik mora skrbno hraniti identifikacijske elemente (uporabniško ime, geslo, oziroma gesla za dostop do certifikata) in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru suma razkritja identifikacijskih elementov – uporabniškega imena in gesla za vstop v IS – mora uporabnik nemudoma obvestiti skrbnika IS, pri čemer se mu v najkrajšem času izda nove identifikacijske elemente (uporabniško ime in geslo). Če uporabnik zahteva izdajo novih identifikacijskih elementov zaradi suma razkritja identifikacijskih elementov, šteje, da je preklical vse aktivnosti, z izjemo s certifikatom podpisanih v IS posredovanih dokumentov, od dneva prijave suma skrbniku IS.

(5) Uporabnik zaključi uporabo IS s pritiskom na ustrezen gumb v brskalniku (izhod iz sistema), tako da zapre in zaključi trenutno sejo z zapiranjem brskalnika (zaradi varnosti).

E. Uporaba IS s strani uporabnika

5. člen

(1) Za čas IS in čas podpisa dokumentov se upošteva lokalni čas, ki je nastavljen v IS in naveden v posameznem dokumentu ob podpisu tega dokumenta. Za čas oddaje vloge na javni razpis za sofinanciranje se šteje čas, ki ga vodi IS, in sicer trenutek, ko IS prejme podpisano vlogo. Smiselno enako velja za druge v IS prejete dokumente.

(2) Če posamezen javni razpis za sofinanciranje ali drug postopek v IS loči čas prejema vloge ali dokumenta od časa podpisa vloge ali dokumenta, potem se šteje, da je čas prejema vloge ali dokumenta čas, ko IS prejme vlogo ali dokument, za čas podpisa pa šteje čas, ko IS sprejme z uvoženim certifikatom podpisano vlogo ali dokument.

(3) Vsak uporabnik ima dostop do tistega dela IS, ki ga zanj predvidi skrbnik IS. Razpisi za sofinanciranja so za vse vabljene uporabnike odprti hkrati.

(4) V primeru oddaje vloge za sofinanciranje ali kakršnegakoli dokumenta, katerega oddaja je vezana na rok, umik vloge oz. posameznega dokumenta pred iztekom roka ustvari domnevo, da vloga oz. dokument ni bil nikoli posredovan. Način umika, preklica ali spremembe vloge do roka so urejeni v Navodilih za uporabo EDO portala oziroma v javnem razpisu. Po izteku roka umik oziroma preklic vloge oz. dokumenta v IS praviloma ni več možen/dovoljen, oziroma ustvari posledice, kot so predvidene v javnem razpisu, za katerega je vloga oziroma dokument predložen.

F. Višja sila

6. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranke ali skrbnik IS niso mogli predvideti ter kakorkoli vplivajo na izvedbo posameznega javnega razpisa za sofinanciranja oz. uporabo IS.

(2) Skrbnik IS v primeru višje sile, takoj ko je to mogoče, na elektronski način ali drugače obvesti vse stranke. V primeru kakršnegakoli vpliva višje sile na oddajo vlog ali dokumentov, vezanih na roke, se slednje razveljavi, če na drugačen način ni mogoče sanirati ravnanja (npr. s podaljšanjem rokov ipd.). Skrbnik IS po prenehanju višje sile odloči ali bo posamezna ravnanja v IS ponovil, podaljšal rok ali ugotovi, da škodljivih posledic ni bilo ali so te neznatne.

(3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

G. Nedelovanje IS ali posameznih funkcij IS

7. člen

(1) Skrbnik IS skrbi za to, da bo IS deloval nemoteno. Ker gre za kompleksen IS ni mogoče v celoti izključiti možnosti napak v delovanju IS, tako v strojni kot tudi v programski opremi ali v komunikacijah. V primeru izpada IS bo skrbnik IS poskrbel za čim krajši izpad IS in se po svojih najboljših močeh potrudil v najkrajšem času vzpostaviti delujoče stanje IS.

(2) V primeru, da pride do motenja ali izpada IS v obdobju, ki je vezan na roka za pridobivanje vlog ali dokumentov skrbnik IS primeroma presodi ali je narava izpada IS takšna, da je potrebno postopek ponoviti, pri čemer se smiselno uporabljajo določila teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na višjo silo.

(3) Skrbnik IS odgovarja za naklepno ravnanje ali hudo malomarnost, ki bi imela za posledico nedelovanje IS, skladno z veljavno zakonodajo. V drugih primerih skrbnik IS uporabnikom ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

(4) Skrbnik IS ne prevzema odgovornosti za posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, pravic iz naslova sofinanciranja, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov) nastalo z ali iz uporabe IS.

(5) Skrbnik IS vzdržuje IS. Zaradi odprave napak in vzdrževanja IS je ta lahko podvržen občasnim načrtovanim prekinitvam delovanja, ki bodo izvedeni v času, ko se povpraševanja ne bodo izvajala (praviloma ob nedelovnikih ter v nočnem času). Uporabniki bodo o načrtovanih prekinitvah delovanja praviloma obveščeni v IS (med aktualnimi novicami, na začetni strani, po e-pošti oziroma na drug primeren način) vsaj dva dni pred prekinitvijo.

(6) Skrbnik IS lahko za posamezne postopke izključi nekatere funkcionalnosti IS. Uporabniki bodo v takem primeru v posameznem postopku seznanjeni s funkcionalnostmi, ki jim bodo za posamezen postopek na voljo.

H. Končne določbe

8. člen

(1) Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh IS. Vsakokratna sprememba splošnih pogojev začne veljati 10 dni po njihovi objavi, uporabniki pa jo elektronsko podpišejo ob prvi naslednji prijavi v IS.

(2) Postopki v IS, ki so se že začeli (npr. objavljen razpis za sofinanciranje) ali katerih najava je bila objavljena pred dnem objave spremembe splošnih pogojev, se izvedejo po starih splošnih pogojih uporabe IS.

(3) Podatki v IS se hranijo skladno z nacionalnimi in evropskimi predpisi, kot bo določeno v pogodbi med ministrstvom in Arnesom, o čemer bo uporabnik seznanjen preko javnega razpisa. Uporabnik z vnosom dokumenta v sistem daje posebno soglasje skrbniku IS. Skrbnik IS pa lahko podatke arhivira. Ne glede na to je uporabnik dolžan v najkrajšem času po zaključku posameznega postopka, najkasneje pa v 30. dneh od zaključka, zaradi varnosti na lasten medij shraniti vse podpisane dokumente. Podatki o posameznem javnem razpisu za sofinanciranje so sestavni del dokumentacije o tem javnem razpisu. Skrbnik IS v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov v IS.

(4) IS je last avtorja oz. nosilca materialnih avtorskih pravic, skrbnika IS ARNES. Avtor sistema ne preverja vnesenih podatkov in ne odgovarja za vsebino vnesenih vlog, z izjemo objavljenih javnih razpisov za sofinanciranje, ki jih sam vnese ter dokumentov, ki jih sam podpiše s svojim certifikatom. IS je v določenem delu avtomatiziran, zato skrbnik IS v praviloma nima vpliva na ravnanja posameznih uporabnikov IS, niti ne odgovarja za podatke, ki jih glede posameznega postopka vnese uporabnik.

(5) Če ni drugače določeno specialnejša določba teh splošnih pogojev velja pred bolj splošno določbo.

(6) Uporabniki sistema bodo skušali vse morebitne spore in nejasnosti v zvezi z uporabo tega sistema rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, o sporih iz naslova uporabe IS odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)