Skoči na glavno vsebino

Pravila in pogoji nagradne igre “Praznični Arnes kviz”

četrtek, 22. 12. 2022 9:47

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre: »Praznični Arnes kviz« (v nadaljevanju nagradna igra) je Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra poteka od 22. 12. 2022 od 09:30 do 3. 1. 2023 do 23:59 v novičniku Arnes Informator in na družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram na naslovih https://twitter.com/ArnesInfo, https://www.facebook.com/ArnesInfo in https://www.instagram.com/arnesinfo/.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani družbenih omrežij in ni povezana z družbenimi omrežji kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre v sistemu Arnes 1KA.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki izpolnijo kviz.

3. Potek nagradne igre

Nagrajenci bodo določeni 4. 1. 2022. Izbor ne bo javen. O določitvi nagrajencev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri določitve, številu vseh pravočasno izpolnjenih kvizih, poteku določitve, določenih nagrajencih in uri zaključka. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Nagrajenci prejmejo nagrado le enkrat. Rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

4. Rezultati in prevzem nagrad

Med sodelujočimi, ki bodo pravilno odgovorili na nagradni kviz in izpolnili pogoje iz tč. 2, bomo določili največ 300 nagrajencev, ki bodo prejeli Arnesovo planinsko knjižico.

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni na e-naslov, ki ga bodo navedli v nagradnem kvizu.

Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku 14 dni prejeti natančne osebne podatke: ime in priimek in naslov. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, v roku enega meseca po posredovanju sporočila s podatki.

V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

5. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnih omrežij ter posledic nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

6. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani na www.arnes.si.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na strani www.arnes.si.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Ljubljana, 22. 12. 2022

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)